متن سخنراني ايراد شده در سيزدهمين نشست مركز پژوهش توسعه اجتماعي آفرينش در تاريخ 25 مهر 1398:

خوشحالم كه در اين مكان شريف و در خدمت سروران ارجمند دانشگاهي هستم و اميدوارم كه بتوانم مبادلهاي با شما داشته باشم در مورد كاري كه سالها پيش انجام شده و اكنون هم در قالب كتاب در دست چاپ است. زماني كه دكتر بهشتي اين پيشنهاد را دادند؛ من عرض كردم، حرف تازهاي ندارم كه بگويم. ولي ايشان گفتند كه جلسات ما بيشتر گفتگو و مبادله آرا و نظريات است و به نظر من همين هم بسيار عالي است. خودم فكر ميكردم نظريه جديدي ندارم كه به شما بگويم. من از موضع يك معمار – شهرساز وارد اين مسئله ميشوم و در آنجاست كه ميتوانم حرفي داشته باشم اما در زمينه سياست و اقتصاد و فلسفه و... شاگرد دوستان هستم. در ابتدامن يك مقدمه عرض ميكنم.

آنچه كه ميخواهم خدمتتان عرض كنم در باب سير برخورد بشر با طبيعت در مساله ساخت و سازهاي فضايي و در واقع در سكونتگاههاست. در اين سير بشر اكنون در سومين مرحله قرار دارد. ابتدا مرحله غريزي بود، مرحله بعد مرحله الگو و آيين بود و بعد از آن هم انديشه آزاد بوده است. اين سه مرحله را من
در حال ترجمه آخرين كتاب امين مألوف نويسنده مشهور و بزرگ لبناني فرانسوي هستم. از او كه مقيم فرانسه است و به اين زبان قلم ميزند تاكنون چند كتاب از جمله سمرقند، روشنايي، صخرههاي تانيوس و ... به فارسي ترجمه و منتشر شده، برنده جايزه ادبي و عضو افتخاري آكادمي فرانسه است.

در اين كتاب به بهانه خاطرات دوران كودكي و روايات پيشينيان با نثري روان و شيرين دغدغه خود از بحران كنوني كه تمام تمدنهاي زيستكره را در بر گرفته و دلايل آن را در لحظاتي سرنوشت ساز طي يكصد سال گذشته جستجو كرده، بيان كرده است. نام كتاب «غرق شدن تمدنها» است. كه در آن فاجعه نهايي سراسري را دور از انتظار نميدانند. از خود ميپرسد. چگونه چنين شد؟ مصر و لبنان و ساير كشورهاي مرفه منطقه تاريخي موسوم به «سرزمين روشنايي» چرا دچار اين وضعيت ترحم انگيز شدند؟ آن مردم مهربان، با آن طبيعت حاصلخيز، ميوهها و روييدنيهاي مطبوع و معطر، زندگي مسالمت آميزِ اقوام و اديان در كنار يكديگر. چه شد كه اين همه ويران شد؟ چرا؟ چرا؟ و افسوس!! او به جد باور دارد كه اگر اين منطقه دستخوش توطئه و آشوب نميشد. بشريت اكنون وضع بهتري داشت. اين يك نظريه م
8
مصاحبه منتشر شده در نشريه هفته مونترال در ارتباط با كتاب «از ناسوت تا لاهوت»
7
مقاله منتشر شده در شماره 116 نشريه چشم انداز ايران.
6
مقاله منتشر شده در نشريه چشم انداز ايران، ارديبهشت و خرداد 1398.
5
چند دهه است دنياي جنوب در برزخ به‌سر مي‌برد، گرچه اين جهان خود درواقع يا به‌تعبيري نوعي برزخ است. افزون بر آن عصر ما خود عصري برزخي است: برزخ پايان عصر «انسان» و آغاز عصر «تراانسان».
بسياري از فيلسوفان و انديشمندان غرب بر اين باورند كه انسان در آستانه ورود به انقلاب سوم انسان‌شناختي (آنتروپولوژيك) است: انقلاب اول با پيدايش زبان، انقلاب دوم با پيدايش خط و اكنون پس از ابداع و اختراعات گسترده و متنوع ديجيتال وارد عصر «فرا انسان» (ترانس اومانيسم) مي‌شود. عصري كه پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز در زمينه‌هاي فيزيكي‌-‌شيميايي، علوم اعصاب و زيست‌شناختي و پزشكي ديجيتال، امكان پيدايش انسان مصنوعي (پيوندي) را از خيال و از پرده سينما به واقعيت نزديك كرده است. گويي اين موجود «فرا انسان» قرار است تمام رؤياها و آرزوهاي ديرينه بشر، داير بر جاودانگي و توانايي‌هاي فوق زندگي خاكي «ناسوتي» را تحقق بخشد و انسان را وارد عوالم «لاهوتي» كند. با برافروختن چراغ جادوي علاءالدين همه ديوارها را بردارد، با آوردن آتش خدايي براي پرومته همه زنجيرها را پاره كند و باورهاي رستاخيزي همه آيين‌ها و اديان را جامه عمل بپوشد.
4
چرا با يك علامت / و نه دولت - ملت؟ براي اينكه دولت -ملت كاشف از نهادي است مبتني بر يگانگي و همبستگي مردم با حاكمان. در حالي كه به اعتقاد اين كمترين اين هويت متحد بنا بر دلايل تاريخي در ايران، پس از حمله اعراب تكه پاره شد. شايد زمينه هاي ضعف امپراطوري پارس پس از حمله اسكندر فراهم شده بود، كه در چند سده بعد به آساني در برابر حمله اعراب فرو پاشيد.
3
شرح يك مناقشه تاريخي: پس از آتش زدن مسجدي در ليبي توسط سلفي ها در دي ماه 1391 كه سرآغاز فجايعي شد كه تا كنون در كشورهاي مسلمان آفريقا و خاورميانه ادامه دارد. گفتگويي انتقادي ميان و دوست همفكر عزيزي در گرفت كه حاصل آن اين است:
از مجله چشمانداز ايران مهرماه 1388
برآمده از ايمان توحيدي، برانگيخته از شور و شوق انقلابي ضد استعماري، ضد استبدادي و ضد استثماري ميهن طي دو قرن اخير و آموزش ديده از انقلابات جهاني و رستاخيز اروپايي، به تمام مبارزان آزادي، استقلال حاكميت ملت‌ها و رهايي از ستم‌هاي قومي، نژادي، طبقاتي و به تمامي مقدسات مردم از هر دين و آيين و مرام و مسلك احترام مي‌گذاريم. تمامي ميثاق‌هاي ملي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان محور وحدت ملي، و تمامي ميثاق‌هاي پذيرفته شده جهاني از جمله منشور حقوق بشر را به عنوان تنها محور تأمين صلح جهاني محترم مي‌شماريم. معتقديم هرگونه اصلاح و تغيير كلي يا جزئي در ميثاق‌هاي اجتماعي جز از طريق همه پرسي‌هايي متناسب با جايگاه و موضوع هريك قابل اعمال نيست.
عين گفتگو با مجله آبادي (نشريه مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري)/ سال اول / شماره دوم/ پاييز 1370
در زمان تصدي رياست دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران