2
دو روز است درگير مراسم خاكسپاري و ترحيم شادروان مهندس عزت الله سحابي هستيم. ديروز صبح ساعت هفت آغاز مراسم بود. ساعت نزديك هشت صبح با ضربه اي كه به پهلوي هاله فرود آوردند در دم به ديار ابدي شتافت، روانش شاد. خانواده را مجبور كردند همان شب او را در كنار پدرش به خاك بسپارند. مراسم غسل و نماز و خاكسپاري در تاريكي شب تا ساعت يازده و نيم شب به طول انجاميد. غسل در كورسوي نور موبايل ها در انبارمانندي در غسالخانه ي نزديك قبرستان اول جاده كند توسط دو خانم ازبستگان آنها انجام شد. تا او را از غسالخانه بيرون بياورند دو ساعتي طول كشيد چون خسته بودم روي زمين دراز كشيدم و به آسمان نگاه ميكردم، نسيم خنكي مي آمد. شب به يادماندني و الهام بخشي بود. در زير آسمان كبود با صداي ملايم و دلنشين قرآن يكي از حاضرين.
1
چهار سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به رغم آسيب هاي جدي اقتصادي و سياسي و حتي فرهنگي متقابلا" فوايد و منافعي ازجنس ديگر براي كشور دربردارد، آنقدر نگران نمي‌شدم كه تصور كنم با آمدن او همه چيز از دست خواهد رفت. ترسي كه باعث شد تعدادي از «ما» در انتخابات دوره نهم به‌رغم مخالفت ديگران، براي جلوگيري از چيزي كه «فاجعه احمدي‌نژادي» ناميده شده بود تن به حمايت بي‌چون و چرا از رقيب وي داديم و از مواضع ناب گرايانه خود عدول كرده يا حداقل آن را به فراموشي سپرديم؛ كاري كه در آن فضا براي آدم‌هايي با آن سوابق سياسي، اجتماعي و علمي افت داشت. درحقيقت از ترس مرگ به تب رضايت داديم.