2
در شماره ويژه آذرماه نود مجله همشهري معماري، گفتگويي از اينجانب منتشر گرديد كه در آن به نقد آموزش معماري در دانشگاهها و سيستم آموزشي ايران پرداختم. براي خواندن اين گفتگو، به ادامه مطلب رفته و فايل مربوطه را دانلود نمائيد.
1
در شماره آبان ماه 90 مجله همشهري معماري، نوشته اي در ارتباط با مجتمع سبز گلاب دره چاپ گرديد. براي مطالعه اين نوشته مي توانيد به ادامه مطلب رفته و فايل مربوطه را دانلود نمائيد.