كاربرد انرژي خورشيدي و استفاده از آن در خانه لواسان. برنامه نوآوران شبكه 4. ديماه 1377.
براي ديدن فيلم روي تيتر مطلب يا ادامه مطلب كليك كنيد.
سخنراني در همايش معماري معاصر كه در سال 1393 در دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت انجام گرفته است.
براي ديدن فيلم سخنراني روي ادامه مطلب يا تيتر مطلب كليك كنيد.
مصاحبه تلفني با برنامه اقتصاد و جامعه شبكه 5 در ارتباط با مشكلات تراكم فروشي شهر تهران سال 1381.
براي ديدن فيلم مصاحبه روي تيتر مطلب يا ادامه مطلب كليك كنيد.
كاربرد انرژي خورشيدي در برنامه نوآوران شبكه 3.
براي ديدن فيلم روي ادامه مطلب يا تيتر مطلب كليك كنيد.
3
برنامه پنجره شبكه سوم سيما.
براي ديدن فيلم روي تيتر مطلب يا ادامه مطلب كليك كنيد.
يكي از ويژگي‎هاي رشته معماري چند وجهي بودن آن است. معمار خوب و خلاق از تابوها عبور مي‎كند و به استقبال جهان و هرچه در آن است مي‎رود. بايد به طور همزمان به اقتصاد، سياست، جامعه، محيط زيست و فرهنگ انديشيد. شهرهاي چند ميليوني ما شهرهاي شايسته زندگي انسان نيست. براي پر كردن فاجعه چند صد ساله با كشورهاي پيشرفته بايد با سرعتي چند برابر سرعت آن‎ها حركت كنيم تا بتوانيم رابطه مخرب و يك طرفه مصرف كننده – توليد كننده را به رابطه برابر و سازنده دو طرفه تبديل كنيم. تحول و بهسازي محيط در سطح كلان و اصلاح وضعيت شهرها و شهرنشيني بدون تحول در عرصه‎هاي زيربنايي مقدور نيست. معماري لباس جامعه است. جامعه نا به سامان معماري و شهر به سامان نخواهد داشت.
1
در ده روز اخير (تاريخ نگارش مطلب 25 شهريور 1394 بوده است) دنياي غرب شاهد چند اتفاق مهم و تأثيرگذار بوده كه بيش از پيش مرا به تأمل درباره خودمان، گذشته‎مان و آينده‎مان مي‎اندازد.

در آمريكا

شيطان: سرانجام تمام فعاليت‎هاي چندساله اَپِك (نهاد پر قدرت طرفدار اسرائيل) و دست و دل بازي‎هاي محافل صهيونيستي آمريكا براي به بن‎بست رساندن اوباما در توافق با ايران در برجام شكست خورد. نمايندگان جمهوري‎خواه كنگره و جناح‎هاي افراطي اسرائيل به رهبري نتانياهو همه امكانات و حيثيت سياسي خود را به ميدان آوردند تا جايي كه سبيل هر نماينده و رجلي را كه دستشان مي‎رسيد چرب كردند و در سخنراني‎هاي تبليغاتي آخرين دقايق اين مبارزه فراموش نكردند به طور آشكار رگ و ريشه قومي يهودي خود را به رخ آمريكايي‎ها بكشند. افت و خيزها و دم تكان دادن‎هاي اين نمايندگان براي نتانياهو، رويه عقب افتاده و جنگ طلب سرمايه داري جنگ افروز نفتي و اسلحه سازي آمريكا را به نمايش گذاشت. اسطوره آمريكاي پيشاهنگ علم و دانش و آزاديخواهي و انسان دوستي حتي از نوع نئوليبرالي آن درهم شكست.