در حال ترجمه آخرين كتاب امين مألوف نويسنده مشهور و بزرگ لبناني فرانسوي هستم. از او كه مقيم فرانسه است و به اين زبان قلم ميزند تاكنون چند كتاب از جمله سمرقند، روشنايي، صخرههاي تانيوس و ... به فارسي ترجمه و منتشر شده، برنده جايزه ادبي و عضو افتخاري آكادمي فرانسه است.

در اين كتاب به بهانه خاطرات دوران كودكي و روايات پيشينيان با نثري روان و شيرين دغدغه خود از بحران كنوني كه تمام تمدنهاي زيستكره را در بر گرفته و دلايل آن را در لحظاتي سرنوشت ساز طي يكصد سال گذشته جستجو كرده، بيان كرده است. نام كتاب «غرق شدن تمدنها» است. كه در آن فاجعه نهايي سراسري را دور از انتظار نميدانند. از خود ميپرسد. چگونه چنين شد؟ مصر و لبنان و ساير كشورهاي مرفه منطقه تاريخي موسوم به «سرزمين روشنايي» چرا دچار اين وضعيت ترحم انگيز شدند؟ آن مردم مهربان، با آن طبيعت حاصلخيز، ميوهها و روييدنيهاي مطبوع و معطر، زندگي مسالمت آميزِ اقوام و اديان در كنار يكديگر. چه شد كه اين همه ويران شد؟ چرا؟ چرا؟ و افسوس!! او به جد باور دارد كه اگر اين منطقه دستخوش توطئه و آشوب نميشد. بشريت اكنون وضع بهتري داشت. اين يك نظريه م